اهداف و شرح وظابف

  • رصد تولیدات علمی اعضای هیات علمی و حوزه های زیر مجموعه دانشگاه
  • توانمند سازی اعضای هیات علمی ، پژوهشگران و دانشجویان
  • ایجاد بستر مناسب جهت تسهیل امور پژوهشی
  • ارائه خدمات مشاوره ای فنی مرتبط با پژوهش
  • ارتقاء عملکرد واحدهای توسعه پژوهش های بالینی در مراکز وابسته