تماس با واحد علم سنجی دانشگاه

آدرس: سمنان، بلوار بسیج، ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان، معاونت تحقیقات و فناوری، واحد علم سنجی

sci@semums.ac.ir

023-33451336