آدرس دانشگاه:

 سمنان بلوار بسیج ستاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان

 

ایمیل آکادمیک اداره علم سنجی:

 sci@semums.ac.ir

شماره تلفن مستقیم هریک از اعضای اداره علم سنجی:

خانم دکتر مومنی: 33451336 023

خانم کاشیان: 31422390 023