• علم سنجی چیست؟

علم سنجی (Scientometrics) دانش اندازه گیری و تحلیل علم است که به سنجش تولیدات علمی پژوهشگران و سازمان ها در قالب متغیرهای کمی می پردازد. شاخص های علم سنجی شامل شاخص های ارزیابی کمیت و کیفیت برونداد علمی است که می تواند مبنای ارزشیابی و رتبه بندی اعضای هیات علمی، گروه های آموزشی، دانشکده ها، دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و کشورها قرار گیرد. بطور کلی علم سنجی را می توان دانش محاسبه و تحلیل علم قلمداد کرد.

  • در باره مرکز :

اداره علم‌سنجی دانشگاه علوم پزشکی سمنان در سال 1394 در حوزه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه آغاز به کار نمود. این اداره زیر نظر مدیریت اطلاع رسانی، علم سنجی پزشکی و منابع علمی بر آن است تا از طریق بررسی و ارزشیابی مستمر تولیدات علمی دانشگاه، مراکز تحقیقاتی و سایر واحدهای تابعه و طراحی مداخلات لازم در راستای سیاست ارتقا کمی و کیفی تولیدات علمی و اعتلای جایگاه علمی دانشگاه و کشور گام بردارد.