کارشناسان اداره علم سنجی

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مدرک تحصیلی

سمت

دکتر مرجان مومنی

علم اطلاعات و دانش شناسی

دکترای تخصصی (PhD)

مسئول مرکز علم سنجی

سمیه کاشیان

کتابداری

کارشناسی

کارشناس مرکز علم سنجی